kovacovaurbar
Urbariát Kováčová pozemkové spoločenstvo

Oznamy


 

 

POZVÁNKA 


 

 

 

 

                                                                          V  Kováčovej

                                                                                dňa: 29.08.2019

 

 

 

Predseda Spolku urbáru  pozemkového spoločenstva v Kováčovej Vás pozýva na spoločné zasadnutie výboru a dozornej rady,  ktorá  sa uskutoční dňa 13.09. 2019  /piatok/ o..16.00.. hod. v Kováčovej v zasadačke obecného úradu.    

     Program:

1.   Otvorenie

·         voľba zapisovateľa

·         voľba overovateľov

2.   Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia výboru

6.   Informácia o ťažbe a fakturácia

3.   Informácia o finančnom hospodárení k 30.9.2018

4.   Sponzorský dar pre opravu mosta / návrh -smerom na „Tegárt „         

5.   Odmeny pre členov výboru-návrh

6.    Rôzne / diskusia

7.    Uznesen

 

                                                                                                Viktor Korintuš

                                                                                      predseda Urbariátu v Kováčovej